Войцехівська Ірина Нінелівна – доктор історичних наук, професор.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3623-8208

Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 2001 р. обіймає посаду професора історичного факультету.

       Викладає дисципліни: «Мистецька естетика», «Історія естетичних вчень», «Історія вітчизняної та зарубіжної художньої критики», «Спеціальні історичні дисципліни», «Національна символіка України»

       Автор понад 300 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць. Тематика наукових досліджень охоплює проблеми історії культури, історичного джерелознавства, епістолярного мистецтва, біографістики, геральдики та символіки, просопографії тощо.

       Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, заступником головного редактора журналу «Пам’ять століть» та альманаху «Історичний календар». Член редколегій видань «Україна дипломатична», «Український богослов», «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики», «Гілея», «Пам’ятки» та ін. Вчений секретар наукового історичного товариства Нестора-Літописця, член правління Міжнародного історичного клубу «Планета», член конкурсної комісії по розробці проекту Великого герба України.

       Нагороджена медаллю 2000-ліття Різдва Христового, за педагогічну діяльність Знаком Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» (2007), грамотами  Державного комітету архівів України (2004, 2012), грамотою Київського національного університету іменв Тараса Шевченка (2014). Отримала подяку Київського міського голови за багаторічну та сумлінну працю (2007)

Вибрані опубліковані наукові праці І.Н. Войцехівської

  1. Професор Володимир Замлинський (До 85-річчя від дня народження): монографія. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 254 с. (співавт. Севрюк С.В.).
  2. Кавалерственні пані ордена княгині Ольги: моделювання образу успішної українки // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб.наук.праць до 80-річчя д.і.н., проф., засл. діяча науки і техніки України, лауреата Держ. премії України Марії Федорівни Дмитрієнко. – Ч. 26-27. – К., 2015. – С. 41–56. (співавт. Коломієць Н.А.).
  3. Духовний символ української нації (про Пересопницьке євангеліє) // Україна дипломатична. – вип.17. – К., 2016. – С. 841-847. (співавт. Дубровіна Л.А.).
  4. Історичне джерелознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вид.2-ге, доп. і перероб. – К.: Либідь, 2017. – 512 с. (співавт. Калакура Я.С., Корольов Б.І., Коломієць Н.А., Павленко С.Ф., Палієнко М.Г., Сорока Ю.М., Щербак М.Г.).
  5. Професор Марко Варшавчик (До 100-річчя від дня народження): монографія. – Корсунь-Шевченківський: ФОП І.В. Майданченко, 2018. - 302 с. (співавт. Буряк Л.І.,  Данилевич А.П., Калакура Я.С. Коломієць Н.А., Палієнко М.Г.)
  6. Маргіалістика  // Енциклопедія сучасної України. – Т. 19. (Мал-Мед). – К., 2018. – С. 169.
  7. Архівознавча школа Київського університету: традиції та перспективи розвитку // Архіви України. – 2019. - № 4. (321). – С. 42-60. (співавт. Палієнко М.Г.)
  8. Творчий доробок професорсько-викладацького колективу кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки: До 75-річчя діяльності (1944-2019). Вибрана бібліографія. – К.: Інтерсервіс, 2019. – 136 с. (співавт. Палієнко М.Г.)
  9. Кредитно-банківське джерелознавство: до проблеми формування теорії предмета // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. – К.: НБУВ, від.ред. О.Онищенко, 2020. – С.573-583. (співавт. Радченко Н.).
  10. Джерела української естетичної думки. Середньовічна доба (Х-ХІІІ ст.): хрестоматія: навч.пос. /авт.-упор. Войцехівська І.Н., Іваницька Л.В., Кругляков В.С. /Київ.нац.у-т імені Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С. – 2022. – 306 с.