ОБОВЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності 

Комплексна дисципліна, яка дає уявлення про основні напрями та етапи розвитку історичної думки, становлення історії як наукової і фахової дисципліни, теоретичні та методологічні новації історичної науки на різних етапах її розвитку, а також знайомить студентів з питаннями інтелектуальної власності та дотримання авторських та суміжних прав. Студенти вивчають поняття теорії та методології історії, археології, архівознавства, опановують вміння та навички застосування загальнонаукових та спеціальних прийомів, методів і методик в дослідницькій практиці, набувають здатність критично оцінювати результати наукових досліджень.

Викладачі: д. і. н., проф. Р. М. Конта; д. і. н., проф. М. Г. Палієнко; д. і. н., проф. Р. В. Терпиловський;  к. філос. н., доц. Ю. В. Павлов; к. ю. н., доц. Л. Ю. Комзюк.

 

Професійна та корпоративна етика історика-дослідника

Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок дотримання етичних принципів та норм майбутньої професії історика, ознайомлення із ключовими принципами психолого-етичних аспектів ділового спілкування та набуття практичних навичок використання етичних норм, а також особливостями професійної та корпоративної етики історика. 

Викладач: к.і.н., доц. Л. В. Іваницька

 

Реклама і міжнародна PR-практика

Дисципліна надає ґрунтовні знання та практичні вміння щодо теоретичних та прикладних аспектів позиціонування та просування акторів медіа сфери за допомогою сучасних комунікативних технологій. Відносини із медіа, коли медіа є об’єктом, каналом і цільовою аудиторією комунікативної взаємодії, – один з основних напрямів роботи фахівця із зв’язків з громадськістю. В рамках дисципліни розглядаються способи просування засобу масової комунікації як суб’єкта ринку, вивчення потреб цільових аудиторій і комунікативні технології взаємодії з нею, комунікативний супровід діяльності визначеного медіа. Всі теми дисципліни «Реклама і міжнародна PR-практика» супроводжуються кейсами з національної та міжнародної рекламної і PR- практики.

Викладач: к. філол. н., доц. А. В.Яковець

 

Менеджмент мистецьких проєктів

Дисципліну сфокусовано на систематизації уявлень про мистецтво як сферу застосування управлінських практик, а також на прикладних аспектах застосування сучасного професійного інструментарію менеджменту в мистецьких проектах, пов’язаних з музейно, виставковою, науково-освітньою діяльністю. Під час занять розглядаються теоретичні аспекти проєктного менеджменту, а також відбувається аналіз конкретних кейс-стаді проєктів у мистецькій галузі. Частина лекційних занятьвідбувається у формі дискусії за участі запрошених фахівців-практиків.

Викладач: д. і. н., проф. Г. М. Казакевич

 

Семіотика: знакові системи в мистецтві

Семіотика – наука про знакові системи, яка є однією з найважливіших теоретичних підвалин гуманітаристики. Дисципліна знайомить студентів з історією уявлень про знакові системи, а також можливостями застосування семіотики у дослідженнях візуальної культури модерної доби. Особливу увагу приділено знаковим системам у мистецьких традиціях у безписемних культурах. Студенти отримують базові відомості про спільні та відмінні риси у знакомих системах, які використовувалися у культурах народів світу. Розглядається вплив релігійно-світоглядних уявлень носіїв традиційних культур на розвиток мистецтва, а також проблема міжкультурних контактів та запозичень у сфері художньої культури.

Викладач: д. і. н., проф. Г. М. Казакевич

 

Історія сценічного мистецтва в Європі / History of Performing Arts in Europe

 

Цільова спрямованість навчальної дисципліни – згенерувати у студентів базові знання в галузі сценічного мистецтва: від античності до сьогодення. Здобувачі мають можливість: отримати цілісне уявлення щодо ключових етапів виникнення та розвитку театру, опери та балету в контексті європейської культури;ознайомитись з основними сценічними напрямками й стилями скрізь призму постатей творців; здобути вміння орієнтуватися у явищах сучасної світової та української театральної культури. У ході курсу студентам буде запропоновано проаналізувати виставу, і написати на неї власну рецензію. Дослідження закордонних та вітчизняних сценічних практик має важливе значення для формування у здобувачів критичного мислення та погляду на сучасні культурні процеси, сприяє всебічному розвитку істориків мистецтв.

Викладач: доктор філософії Є. Е. Федченко

 

Соціальна історія

Соціальні історія, як галузь історичної науки, включає в себе всі чільні форми й функції історичного знання, використовує методологію та теорію історичної науки із залученням методологічних і методичних підходів соціології; методи й джерела їх вивчення, вітчизняну історію як частину загальносвітового історичного та соціо-культурного процесу. Курс має на меті узагальнити історичні знання й прищепити студентам широкі методологічні погляди та методичні навички для глибшого осягнення сенсу, логіки й тенденцій розвитку людського суспільства в минулому, впливу соціальних структур, процесів та форм свідомості на всі галузі життєвдіяльності людської цивілізації.

Викладач: к. і. н., доц О. Г. Сокирко

 

Історія міжнародного культурного співробітництва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Дисципліна формує в студентів системні знання про співробітництво країн світу в сфері культури після Другої світової війни, роль і місце Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в міжнародному житті. Висвітлюються основні напрямки міжнародного культурного співробітництва. З’ясовуються основні проблеми у взаєморозумінні країн у культурній сфері другої половини ХХ – початку ХХ ст.

Викладач: к. і. н., доц. В. О. Пількевич

 

Твори мистецтва як історичне джерело / Works of Art as Historical Documents

Цей курс має на меті представити увесь спектр підходів до аналізу та критичного осмислення творів мистецтва в історичному контексті. Ви дізнаєтесь, як провадити міждисциплінарні дослідження на зламі політичної або соціальної історії та історії мистецтв чи як історія уявлень чи історія емоцій дозволяє глибше інтерпретувати твори живопису та архітектури. Опанування сучасного методологічного інструментарію поєднується у курсі з практикою і застосуванням нових підходів у власних дослідженнях. Викладання здійснюється англійською мовою. 

 

Викладач к.і.н. С.А.Демчук

 

Історія естетичних вчень

Навчальна дисципліна спрямована на розкриття процесу формування історії світової естетичної думки, особливості її еволюції, становлення світоглядних та методологічних поглядів, теоретичних положень та учень про історико-культурні, художні та духовні цінності та їх місце у соціумі. Акцентується увага на
термінологічному та понятійному апараті дисципліни, основних етапах розвитку естетичної думки, формування окремих напрямів та шкіл в естетиці в різні історичні періоди. Простежується перебіг змін поглядів естетиків щодо власних концепцій, думок, позицій. Формулюються сучасні погляди філософів та естетиків на функції, сутність, природу художнього мислення в новітніх естетичних теоріях. 

Викладач: д.і.н., проф. І. Н. Войцехівська.

 

Історіографія історії мистецтв

В межах даної дисципліни студенти отримують системні уявлення про історіографію історії мистецтв та основні дослідницькі методи й підходи вироблені мистецтвознавством упродовж його розвитку як наукової дисципліни. Особлива увага приділяється як історії виникнення тих чи інших методів, так і вивченню сучасної мистецтвознавчої історіографії, стану методології історії мистецтв і перспектив її розвитку. Курс передбачає аналіз взаємозв’язків між теорією і методами наукового пізнання історії мистецтв.Курс формує у студентів системне уявлення про розвиток історіографії історії мистецтв та сучасні дослідницькі підходи.

Викладач: д. і. н., доц. П. М. Котляров

 

Міждисциплінарні підходи в історії мистецтв / Interdisciplinary Approaches in Art History

Дисципліна передбачає опанування основами методологічного інструментарію гуманітарних та соціальних наук, зокрема, концептуальних підходів структуралізму та постструктуралізму, постколоніальної теорії, соціології мистецтва, студій візуальної культури тощо. Під час лекційних та семінарських занять, а також в ході самостійної роботи студенти знайомляться з історією становлення теоретико-методологічних підходів гуманітарних та соціальних наук та набувають навичок практичного застосування отриманих знань у власних наукових дослідженнях. Дисципліна передбачає опрацювання класичних для світової гуманітаристики наукових праць в контексті проблематики історії мистецтва.   

Викладач: д. і. н., проф. Г. М. Казакевич

 

Гендерна історія мистецтв

Дисципліна передбачає опанування студентами основами теоретико-методологічного інструментарію гендерної проблематики з метою його подальшого застосування у власних наукових дослідженнях. Студенти знайомляться з особливостями гендерних відносин у мистецтві різних країн та історичних епох. Дисципліна передбачає ознайомлення та аналіз гендерних стереотипів, що мають значення для визначення міри зайнятості фахівця в тому чи іншому виді мистецтва, формування у студентів сучасних уявлень про гендер, гендерну систему та перспективи гендерного розвитку.

Викладач: к.і.н., доц. Л. В. Іваницька.

 

Історія декоративно-прикладного мистецтва

У навчальному курсі розглядається історія і стильова еволюція світового та українського декоративно-прикладного мистецтва, визначається його місце і значення у світовій художній культурі. Особлива увага приділяється теоретичним проблемам у галузі декоративно-прикладного мистецтва. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з принципами класифікації у цій сфері мистецтва. В контексті мистецтвознавчого підходу до вивчення історії декоративно-прикладного мистецтва підкреслюється значення позачасових чинників мистецтва, їхніх загальнолюдських властивостей. 

Викладач: к.і.н., доц. В.Є.Кругляков

 

Історія художньої критики

У навчальній дисципліні висвітлюються проблеми історичного критичного мислення в контексті розвитку вітчизняної та зарубіжної культури. З’ясовується місце та сучасний стан критики, визначаються основні засади та принципи художньо-критичної діяльності, роль критики як складової мистецтвознавства та художньої культури; як засіб аналітичної оцінки твору мистецтва та чинник формування мистецького процесу. Акцентується увага на проблемах об’єктивності і суб’єктивності в критичній діяльності, різновидах аналітичних статей (теоретична, полемічна, оглядова, есе) та їхньому змістовому насиченні, функціях мистецької критики, взаєминах митця та критика.

Викладач: д.і.н., проф. І. Н. Войцехівська

 

Екскурсологія

Дисципліна формує цілісну систему знань про екскурсійну справу. Студенти засвоюють теоретичні основи, методику підготовки та проведення екскурсії, уміння застосовувати на практиці отримані знання. Розглядаються історія розвитку екскурсійної справи, ознаки та основні елементи екскурсії, їх співвідношення, етапи підготовки екскурсії, підготовка і оформлення документації до екскурсії, класифікація методичних прийомів, характеристика методичних прийомів показу, розповіді та руху, вимоги техніки ведення екскурсії, особливості проведення різних видів екскурсій.    

Викладач: к. і. н., доц. О. П. Гончаров

 

 ДОСЛІДНИЦЬКЕ СПРЯМУВАННЯ
«АТРИБУЦІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ»

 

Основи експертизи історико-культурних цінностей

Ознайомлення студентів із сучасними технологіями в галузі експертизи історико-культурних цінностей, зокрема методикою атрибуції, ідентифікації та організації експертної діяльності пам’яток різних видів мистецтва: археологічних  предметів, живопису, іконопису, графіки, скульптури, ювелірних виробів, холодної та вогнепальної зброї, музичних інструментів тощо. Опанування вітчизняним та зарубіжним досвідом експертизи історико-культурних цінностей та вмінням застосовувати його на практиці. Вивчення основоположних характеристик, які складають вартість старовинних витворів мистецтва та новотворів

 

Світова книжкова спадщина в Україні: атрибуція та експертиза

Навчальна дисципліна знайомить із колекціями рукописів та рідкісних друків в Україні, особливостями атрибуції та експертизи писемної й друкованої спадщини людства від клинописних таблиць (бл. ХХІІ ст. до н.е.) до рідкісних видань (ХІХ ст.), що зберігаються насамперед у Києві (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), Львові, Харкові, Одесі. На базі Наукової бібліотеки імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка здійснюються практичні заняття для написання власних академічних есе та семінарські заняття, де на практиці виконується атрибуції та/чи експертиза книжкових об’єктів. Дисципліна передбачає практичну роботу із світовими базами даних для атрибуції книг та приєднання культурної спадщини в Україні у світовий контекст.

 

Історія підробок творів мистецтва

Навчальна дисципліна має на меті сформувати у студентів системне уявлення про історію розвитку підробок творів мистецтва. В рамках курсу розглядаються основні причини розвитку підробок, роль фахівців-мистецтвознавців у виявленні підробок, основні теоретичні методи та підходи у виявленні підробок творів мистецтва. Значну увагу приділено питанням культурно-історичного розвитку епох, взаємодії митців і колекціонерів у створенні підробок. Студенти познайомляться з основними принципами формування і функціонування приватних колекцій. Дисципліна передбачає опрацювання класичних наукових праць з історії підробок творів мистецтва. Розглядаються особливості методик виявлення підробок.

 

Історія мистецтвознавчої експертизи

Навчальна дисципліна «Історія мистецтвознавчої експертизи» охоплює історію розвитку експерта як фахівця, його рівень освіченості та соціальне становище, від раннього Нового часу до сучасності, що покликано розвинути у студентах власне становлення як професіонала, добору фахових компетентностей, якими має володіти сучасний експерт-мистецтвознавець. Водночас на лекційних та семінарських заняттях розглядаються становлення методів мистецтвознавчої експертизи, інструментарію експерта. Самостійна робота спрямована на ознайомлення з працями мистецтвознавців різних епох, написання академічних есе з цієї тематики

 

Атрибуція творів мистецтва

Дисципліна спрямована на формування у студентів стійких понять про взаємозв'язки теоретико-методологічних аспектів атрибуції пам'ятників мистецтва з методичними питаннями вивчення мистецтвознавства, практичне застосування методів атрибуції, а саме здійснення оцінки різноманітних творів мистецтва шляхом раціонального застосування методів класифікації, оцінювання культурних цінностей та виявлення дефектів, причин їх виникнення, вивчення відомих творів майстрів та методів для створення різноманітних предметів, що становлять на сьогодні культурні цінності.

 

Експертиза та атрибуція художніх творів в Україні: історія, сучасний етап, перспективи

Навчальна дисципліна передбачає опанування студентами знань щодо основних віх розвитку системи експертизи та атрибуції творів мистецтва (в широкому розумінні цього терміну). Під час лекційних та семінарських занять, а також в ході самостійної роботи студенти знайомляться з історією становлення та інституціоналізацією експертизи та атрибуції художніх творів в Україні. Дисципліна передбачає опрацювання історіографії з теми, ознайомлення з чинним законодавством, яке регулює експертизу та атрибуцію творів мистецтва в Україні. Розглядаються сучасні практики та кейси експертизи та атрибуції творів мистецтва, проблеми та перспективи експертизи й атрибуції предметів колекціонування, творів сучасного мистецтва тощо

 

Міжнародний арт-ринок: історія та сучасні тенденції

Дисципліна формує комплекс знань щодо виникнення та розвитку міжнародного артринку, його основних тенденцій, структури, а також досвід академізації артринку як норматинвої дисципліни мистецької освіти. Важливим елементом дисципліни є дослідження теоретизації артринку як дослідницької категорії мистецтва в історіографії України, Західної Європи та США.

 

ДОСЛІДНИЦЬКЕ СПРЯМУВАННЯ

«КУРАТОРСТВО ХУДОЖНІХ ПРОЕКТІВ»

 

Історія кураторства художніх проектів

Навчальна дисципліна передбачає опанування студентами термінологічного та понятійного апарату зі сфери кураторства, ознайомлення з різними видами художніх проектів та функціями куратора під час їх організації. Особлива увага приділена передумовам становлення інституту кураторства, історії організації та проведення різних художніх проектів, в тому числі й на території України, в контексті соціально-економічного та політичного розвитку суспільства, еволюції науки та мистецтва.

Викладач: доктор філософії Є. Е. Федченко

  

Організація виставок: теорія і практика

Студенти отримують системні уявлення про теоретичні засади виставкової справи та практичної реалізації виставкового проекту від складання концепції до вернісажу. Особлива увага приділяється опануванню термінологічного апарату та розкриттю сучасних кураторських підходів до організації художніх виставок. Курс передбачає змістовний аналіз основних текстів кураторів та мистецтвознавців та реалізованих проектів. У ході навчання студентам буде запропоновано самостійно розробити та реалізувати кураторський проект.

Викладач к.і.н. С.А.Демчук

 

Теорія і практика арт-критики

Навчальна дисципліна складається з практичних занять та обговорень написаних студентами текстів, які мають на меті формування практичних навичок в аналізі явищ мистецтва та взаємодії Текст – Критик – Споживач; а також ж історико-теоретичної частини, яка спрямована на оволодіння знаннями про етапи динаміки європейської та української критичної думки, методологічними підходами сучасної території критики. Окрема увага приділена аналітиці сучасного стану критики в Україні та світі та визначенні ключових та /або актуальних мистецьких явищ і способу їхнього осмислення в критиці.

 

Викладач к. ф. н., доц. Г. О. Усатенко 

 

Функціонування та формування художніх галерей

У рамках цього курсу ви дізнаєтесь про види галерей, структурну організацію, історію формування колекцій та найбільш важливі кураторські проекти у європейських та українських художніх галереях. Теоретичне навчання поєднується з практикою: відвідуванням київських галерей та аналізу їх колекцій і діяльності. 

Викладач к.і.н. С.А.Демчук

 

Теорія мистецтва ХХ - ХХІ століть

В даній дисципліні аналізуються основні напрямки розвитку теорії мистецтва в історіографії ХХ – ХХІ століття. Основна увага приділяється формування у студентів системного уявлення про сучасну теорію мистецтва та застосування її досягнень у власних наукових дослідженнях. Курс передбачає аналіз наукових статей і монографій, присвячених проблемам теорії мистецтва.У ході навчання студентам буде запропоновано самостійно обрати напрямок чи постать у теорії мистецтв ХХ – ХХІ століття і проаналізувати їх в форматі есе.

Викладач к.і.н. С.А.Демчук

 

 Кураторські проекти в музеях світу

В даній дисципліні проаналізовані значні кураторські проекти різного типу, здійснені за останні сім років. Основна увага приділяється формування у студентів системного уявлення про основні елементи та процес організації кураторського проекту в залежності від його мети та функцій. Курс передбачає аналіз виставкових фотографій, каталогів та наукових статей, присвячених вибраним кураторським проектам.У ході навчання студентам буде запропоновано самостійно вибрати сучасний кураторський проект і проаналізувати його в форматі есе.

Викладач к.і.н. С.А.Демчук

 

Мистецькі галереї Києва

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів системних знань з історії виникнення, становлення та діяльності мистецьких галерей Києва починаючи від їх створення і до сьогодення. З’ясовуються основні етапи галерейного руху, його витоки в Україні у кінці ХІХ – початку XX ст., розглядається специфіка споріднених інституцій таких як художній музей, музей мистецтв, виставка, салон, пінакотека та ін. Зокрема, студентами буде розглянуто й формування сучасних мистецьких галерей Києва, історичний контекст при якому вони були створені та особливості їх функціонування. Вивчаються основні форми публічної діяльності галерей, організація виставок, їхні різновиди, цілі та напрями діяльності на сучасному арт-ринку. Особлива увага приділена проблемі зародження сучасних мистецьких галерей та впливу сучасних технологій  на особливості їх роботи.

Викладач ас. О. Ю. Миронюк

 

 

 Розклад занять другого семестру доступний за посиланням