КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ

Концепція розвитку кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка розроблена на виконання вимог Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу» та у відповідності до Стратегічного плану розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Концептуальною особливістю діяльності кафедри є розвиток міждисциплінарних підходів до вивчення і викладання історії світового мистецтва.

Міждисциплінарний підхід до вивчення історії мистецтва, базується на історико-порівняльному методі з пріоритетом культурно-антропологічного підходу, коли відбувається комплексне вивчення творчої діяльності людини в її історичному та етнокультурному вимірі.

Такий підхід долає певну вузькість традиційної історії мистецтва, ставить в центр уваги спеціаліста не тільки твори мистецтва, які розглядаються як результати творчої діяльності, але і самі процеси, що призвели до їх виникнення.

Для досягнення поставленої мети передбачається впровадження в навчальний план курсів, орієнтованих на міждисциплінарне вивчення проблем теорії та історії мистецтва.

Орієнтація на міждисциплінарний спектр дослідницьких підходів передбачає використання теоретичних і методологічних ресурсів таких напрямків у сучасному мистецтвознавстві, як семіотика, іконологія, структурна антропологія, культурно-історична психологія.

Особливої уваги планується надавати сучасній іконології, що орієнтована на поєднання мистецтвознавства з історичним мовознавством, антропологією, природничими науками, релігієзнавством, культурною та соціальною психологією.Важливим для цього напрямку мистецтвознавства є спрямованість на детальне вивчення окремих пам'яток мистецтва, творчих персоналій, які в контексті джерел визначили смислові та формальні особливості функціонування пам'ятника в контексті епохи.

У контексті міждисциплінарного підходу передбачається вивчення історії мистецтва, що включає знайомство з художніми техніками і технологіями, композиційним мисленням митців, а стилістичні зміни в мистецтві розглядаються в тісному взаємозв'язку з розвитком науки, техніки і загальних історичних, культурних та релігійних процесів.

Особлива увага приділяється вивченню історіографії історії мистецтва, археологічним та філософсько-історичним аспектам розвитку мистецтвознавства починаючи із доби Відродження до Новітнього часу.

Запропонована концепція створена із урахуванням Стратегічного плану розвитку університету на 2018-2025 роки, в частині «Виклики, п. 1, 6, щодо зміни вимог ринку праці та професійних компетентностей випускників, а тому передбачає теоретичні та практичні аспекти підготовки фахівця куратора мистецьких проектів, здатного концептуально і практично втілювати сучасні мистецькі проекти, а також здатного обґрунтувати і вирішити проблеми організації нових художніх рішень в самих різних сферах сучасного мистецтва.

У навчальному плані магістерської програми передбачено вивчення організації виставок, функціонування та формування художніх галерейоснови арт-менеджменту, розробка та організація виставкового проекту.

У програмі особливу увагу відведено вивченню професійної специфіки іноземної мови. Це пов'язано з тим, що професія куратора передбачає дуже інтенсивну комунікацію і співпрацю в міжнародному світі мистецтва. 

Важливою складовою концепції є підготовка фахівців в галузі атрибуції та експертизи історико-культурних цінностей. Блок дисциплін «Атрибуція та експертиза історико-культурних цінностей» включає вивчення основ атрибуції та експертизи історико-культурних цінностей, атрибуцію творів живопису і графіки, історію розвитку мистецтвознавчої експертизи, історію підробок творів мистецтва та особливості сучасного арт-ринку. 

Враховуючи світові тенденції та те, що Україна на сучасному етапі активно співпрацює з країнами Сходу, важливим напрямком діяльності кафедри стає підготовка фахівців з історії мистецтва та культури східних регіонів. 

Дисципліни, викладання яких буде забезпечувати кафедра історії мистецтв, сформують глибоку професіоналізацію, в рамках якої передбачається можливість орієнтації як на теоретичну діяльність (науково-дослідна діяльність), так і на переважно практичну і прикладну (зберігання, реставрація та консервація художніх цінностей; кураторство мистецьких проектів; атрибуція творів мистецтв).

Кафедра активно здійснює формування  контингенту  студентів  які  мають  необхідні здібності та мотивацію до здобуття вищої освіти в Університеті через участь у фестивалі популярної історії LEGIO HISTORICA, профорієнтаційні лекції у школах, гімназіях та ліцеях м. Київ та лекторій «Працюй в мистецтві.»

Освітні технології. Запропонована концепція міждисциплінарного вивчення і викладання історії мистецтва передбачає пріоритетність спектру дослідницьких та освітніх технологій, заснованих на залученні семіотичних, структурно антропологічних, соціально-психологічних та порівняльно-історичних аспектів вивчення історії мистецтва.

Даний підхід до розвитку наукової та освітньої діяльності передбачає формування фахівців, здатних поглиблено вивчати семантичні рівні образної мови мистецтва, органічно зіставляти їх з мовними, літературно-історичними, соціально-психологічними, природничими та іншими культурними контекстами розвитку художніх стилів. Запропонований набір освітніх технологій передбачає дослідження історії мистецтва як результату різноманітної наукової та культурної діяльності людини, спрямований на уважне вивчення процесів, супутніх створенню твору мистецтва.

Кафедра пропонує дисципліни, що покликані розвивати творчі здібності студентів, формувати початкові практичні навички, які розширюють їх знання в сфері тих видів мистецтва, які входять в область їх професійної діяльності. Комплекс професійних навчальних дисциплін орієнтований, в тому числі, і на формування навичок роботи з новітніми електронними технологіями в галузі мистецтва, виставкової та видавничої діяльності. Освоєння цих курсів дає можливість історику мистецтв вільно орієнтуватися у сфері електронних бібліотек і сайтів з історії мистецтва.

Реалізація міждисциплінарного підходу передбачає співпрацю з філософським, філологічним та іншими факультетами та кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Важливу роль у формуванні практичних знань фахівців буде відігравати наукова співпраця з Музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Київським національним музеєм російського мистецтва, Національним художнім музеєм України, Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури.

Сфера діяльності випускників кафедри.

Випускники кафедри можуть знайти застосування своїх знань і навичок в широкому спектрі культурно-просвітницької, творчої та наукової діяльності. Зокрема, - брати участь у реалізації науково-дослідних проектів, працюючи в музеях, галереях, вузах, науково-освітніх центрах та інших інституціях, що здійснюють дослідження в галузі теорії та історії мистецтва і культури. Сферами, в яких також будуть затребувані випускники кафедри, є ринок професійних інформаційних послуг, рекламні і туристичні агентства, видавничі установи, а також державна служба в установах з охорони, обліку та експертизи творів мистецтва, у державних органах управління культурою і мистецтвом.

 

Місія. Кафедра історії мистецтв є відкритою до співпраці з установами науки і культури освітньою станцією і може здійснювати:

-   забезпечення навчального процесу для підготовки спеціалістів в сфері історії мистецтв, кураторства та експертизи творів мистецтва;

-   проведення відкритих тематичних лекцій для широкої аудиторії слухачів;

-   проведення лекцій та семінарів в межах концепції «Мистецтво – це терапія», розробленої Аленом де Боттоном та Джоном Армстронгом (Alain de Botton & John Armstrong), присвячених питанням терапевтичного ефекту, якого можна досягнути аналізуючи твори мистецтва, що є актуальним для суспільств, чиї країни перебувають в стані нестабільності/війни;

-   розробка та втілення спільних міждисциплінарних проектів з кафедрами інших факультетів університету (психології, філософії, соціології тощо), направлених на переосмислення та реконтекстуалізацію творів мистецтва в умовах сучасного життя;

-   видання наукової, методичної та науково-популярної літератури;

-   втілення спільних проектів з музеями Києва та України (спільна організація виставок та конференцій) в контексті популяризації діяльності кафедри та поглиблення співпраці Університету із закладами культури.