Поняття академічної доброчесності (переклад з англ. «academic integrity») та засоби її дотримання визначає Стаття 42 Закону України «Про освіту»:

«1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

З повним текстом Статті 42 Закону України «Про освіту» Ви можете ознайомитись за посиланням.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

▪ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

▪ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

▪ дотримання норм законодавства про авторськеправо та суміжні права;

▪ надання достовірної інформації про результативласної навчальної (наукової, творчої) діяльності,використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності здобувачів освіти є:

▪ академічний плагіат;

▪ фальсифікація;

▪ списування;

▪ обман;

▪ хабарництво.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої

академічної відповідальності:

▪ повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

▪ повторне проходження відповідного освітньогокомпонента Освітньої програми);

▪ відрахування з Університету (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту в ліцеї і коледжах);

▪ позбавлення академічної стипендії;

▪ позбавлення наданих Університетом пільг зоплати навчання;

▪ інші додаткові та/або деталізовані види академічної відповідальності здобувачів освіти за конкретніпорушення академічної доброчесності визначаютьспеціальні закони та окремі Положення Університету.

Задля успішної реалізації норм Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» Міністерство освіти і науки України  запропонувало Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату з чіткими інструкціями, що вважати плагіатом при оцінці наукових робіт.

Тому пропонуємо перелік ознак наявності академічного плагіату у текстах, відповідно до наданих Міністерством Рекомендацій:

наведено текстовий фрагмент більше одного речення з раніше написаної та/чи опублікованої праці іншого автора, на який не дається посилання;

наведено перефразований чи викладений власними словами фрагмент обсягом більше абзацу з раніше написаної та/чи опублікованої праці іншого автора, на який не дається текстуальне чи бібліографічне посилання щонайменше раз на абзац;

наведено п’ять чи більше цитат з третіх джерел саме або майже такого ж обсягу, як і в іншому джерелі (раніше написаної та/чи опублікованої праці іншого автора), без вказування на це інше джерело як джерело запозичення цитат;

наведена науково-технічна інформація, яка вже була оприлюднена раніше без відповідного посилання на джерело;

використані без вказання авторства та/чи джерела раніше оприлюднені твори мистецтва.

Виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється на основі відповідного Положення

Методичні поради щодо уникнення плагіату