Здобувач освіти може взяти в якості тему для курсової або дипломної роботи будь-яку назву з наведеного нижче списку, або запропонувати власну, відповідно до своїх уподобань та інтересів. 

Конкретне формулювання теми уточнюється в індивідуальному порядку після консультації з науковим керівником.

Зразок заяви на призначення теми курсової роботи та призначення наукового керівника

 

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ:

 1. Основні типи, їх еволюція та естетичні принципи в пластиці Стародавнього Єгипту (на прикладі конкретного періоду та пам’яток)
 2. Основні сюжети, композиційні прийоми та естетичні принципи в образотворчому мистецтві Стародавнього Єгипту (на прикладі конкретного періоду)
 3. Вплив релігійно-міфологічних уявлень на художню культуру Давнього Єгипту.
 4. Формування хетського художнього стилю та його ключові ознаки (на прикладі монументального мистецтва або мистецтва малих форм)
 5. Формування художнього стилю ахеменидського мистецтва і його ключові ознаки (на прикладі монументального мистецтва або мистецтва малих форм).
 6. Буддистське мистецтво Давньої Індії.
 7. Декоративно-прикладне мистецтво Давнього Китаю.

МИСТЕЦТВО НАРОДІВ ДАВНЬОЇ ЄВРОПИ:

1. Доісторичне мистецтво Європи (кам’яна доба)
2. Мистецтво найдавніших землеробських племен Центральної Європи (доба неоліту та енеоліту).
3. Мегаліти: феномен найдавніших архітектурних пам’яток Європи.
4. «Звіриний стиль» у мистецтві народів Східної Європи ранньої залізної доби.
5. Вплив скіфського декоративно-прикладного мистецтва на розвиток художньої культури народів Центральної та Західної Європи.
6. Витоки та джерела формування мистецької традиції давніх кельтів
7. Пластичний стиль у декоративно-прикладному мистецтві давніх кельтів та його еволюція.
8. Мистецтво торевтики у художній культурі народів Центральної та Західної Європи.
9. Іконографія казана з Гундеструп у контексті розвитку мистецтва народів Європи на рубежі ер.

 

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ:

 1. Основні типи, їх еволюція та естетичні принципи в пластиці Стародавньої Греції (на прикладі конкретних пам'яток із зібрання музею за вибором)
 2. Основні сюжети, композиційні прийоми та естетичні принципи в вазописі геометричного стилю (на прикладі конкретних пам'яток із зібрання вибраного музею)
 3. Сюжети давньогрецького героїчного епосу у вазописі архаїчної та класичної доби.
 4. Вазопис Стародавньої Греції: композиційні принципи і семантика візуальної мови (на прикладі справжнього конкретного пам'ятника із зібрання музею за вибором)
 5. Орієнталізуючий стиль та проблема східного впливу на мистецтво Давньої Греції.
 6. Феномен давньогрецької храмової архітектури.
 7. Синкретизм традицій Давньої Греції та країн Сходу в мистецтві доби еллінізму.
 8. Обрах кельтів (скіфів, фракійців, персів – на вибір) в мистецтві Давньої Греції: генеза уявлення про «іншого».
 9. Рецепція давньогрецього мистецтва в європейській культурі Нового часу.

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ:

 1. "Еклектизм" етруського мистецтва (етруски і Середземномор'я).
 2. Настінний живопис гробниць етрусків: художні особливості, візуальна мова та проблеми інтерпретації.
 3. Декоративно-прикладне мистецтво етрусків.
 4. Просторові уявлення в традиціях містобудування Давньої Італії.
 5. Веризм в образотворчому мистецтві Давнього Риму.
 6. Образотворче мистецтво Давнього Риму та його рецепція в художній культурі Європи.
 7. Іконографія портретів римських імператорів.
 8. Помпейський живописний натюрморт (поетика жанру).
 9. Житлова архітектура Помпей та Геркуланума (за вибором).
 10. Храмова архітектура Давнього Риму.
 11. Політична пропаганда в архітектурі та образотворчому мистецві Давнього Риму.
 12. Мистецтво римських провінцій (на вибір).
 13. Еволюція давньоримської пластики імперської доби (І-ІІІ ст.)
 14. Феномен образотворчого мистецтва пізньоримського часу.

МИСТЕЦТВО ЗАХІДНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ:

 1. Естетичні погляди Аврелія Августина і рання патристика.
 2. Порівняльна характеристика естетичної та семантичної функцій канону в античному і середньовічному мистецтві.
 3. Витоки і генезис іконографії палеохристиянського мистецтва.
 4. Семантика сюжетів і стилістика палеохристиянських розписів римських катакомб (до 313 року).
 5. Система декорації римських катакомб в контексті еволюції пізньоантичного мистецтва.
 6. Скульптурний декор давньоримських саркофагів (палеохрістіанскіх і язичницьких) в контексті розвитку пізньоантичної скульптури.
 7. Порівняльна характеристика іконографічного та естетичного аспектів скульптурного декору язичницьких і палеохристиянських саркофагів.
 8. Пластика саркофага Юніуса Басуса – класична пам'ятка палеохристиянського мистецтва.
 9. Пізньоантична давньоримська пластика як джерело іконографічних схем, сюжетів, образів для палеохристиянського мистецтва – типологічна характеристика.
 10. Значення імператорської теми в живописі та скульптурі стародавнього Риму для формування іконографічних і стилістичних основ палеохристиянського мистецтва.
 11. Іконографічна і теологічна програма мозаїк нефа і тріумфальної арки базиліки Санта Марія Маджоре.
 12. Еволюція художньо-естетичних основ стилю та іконографічних схем живописного декору римських ранньохристиянських базилік.
 13. Архітектурно-тектонічні, художні та семантичні основи базилікального типу храму.
 14. Цикл Страстей і Чудес Христа в Сант Аполлінарія Нуово – іконографічні та стилістичні особливості.
 15. Мистецтво книжкової мініатюри ранньосередньовічної Ірландії.
 16. Декоративно-прикладне мистецтво Британії та Ірландії доби раннього середньовіччя.
 17. Витоки формування стилю каролінзької ілюмінації.
 18. Пізньоантичні впливи в мистецтві каролінзької мініатюри.
 19. Місце каролінзької базиліки у становленні західноєвропейського типу християнської базиліки.
 20. "Портрети" євангелістів в мистецтві каролінзьких мініатюристів.
 21. Іконографія Христа в каролінзькому мистецтві.
 22. Характер і сутність каролінзького "Відродження".
 23. Декоративно-прикладне мистецтво народів Скандинавії та його вплив на художню культуру Київської Русі.
 24. Протороманський характер оттонівської архітектури.
 25. Порівняльна характеристика стилю каролінзької та оттонівської мініатюри.
 26. Оттонівська мініатюра в руслі еволюції новозавітних іконографічних схем.
 27. "Книга євангельських читань Генріха II" – класична пам'ятка оттонівської ілюмінації. (Стилістичний та іконографічний аналіз)
 28. Класичні іконографічні схеми в романської скульптурі.
 29. Купольні храми південної та південно-західної Франції.
 30. Базиліка Сент Мадлен у Везлеї – історія будівництва, реставрації та створення пластичного декору.
 31. Базиліки Сен Лазар в Отені та Сент Мадлен у Везлеї – класичні пам'ятки бургундської романської пластики.
 32. Пізньороманська скульптура Німеччини.
 33. Архетипічні риси в романському каталонському мистецтві.
 34. Архаїчні риси в іконографії та стилістиці каталонської дерев'яної скульптури XII століття.
 35. Каталонська школа живопису XII століття серед інших шкіл: витоки та причини іконографічної та стилістичної специфіки.
 36. Острівна мініатюра XII століття.
 37. Синтез мистецтв в романській базиліці.
 38. Базиліка, її план, організація внутрішнього простору: від раннього християнства до готичних кафедральних соборів.
 39. Скульптурне оформлення фасаду готичного собору.
 40. Порівняльна характеристика романського і готичного стилів в скульптурі.
 41. "Зустріч Марії з Єлизаветою" в скульптурі Реймса і Ам'єна – порівняльна характеристика.
 42. Скульптурні портрети і сцени Наумбурзького собору – до проблеми типового та індивідуального в готиці.
 43. Проблема готичного "бароко".
 44. Проблема еволюції стилю у франко-фламандської мініатюрі.
 45. "Натуралізм та "ідеалізм" готичного стилю.
 46. Функціональні та естетичні якості готичної архітектурної конструкції.
 47. Регіональні різновиди готичної конструктивної системи.
 48. Англійська готична мініатюра – проблеми наступності, впливів і стадій еволюції.
 49. Класичні і специфічні риси іспанської готики.
 50. Вітражі Шартра – іконографія, орнаментика, стиль.
 51. Вітражі і їх роль в ансамблі готичного собору.
 52. Синтез мистецтв в готичному соборі.

 

МИСТЕЦТВО РЕНЕСАНСУ

 

 1. Основні тенденції в архітектурі Італії епохи Проторенесансу.
 2. Архітектурна діяльність Брунеллескі у Флоренції.
 3. Кругла скульптура у творчості Донателло.
 4. Венеціанський живопис Кватроченто.
 5. Перший етап розписів Сікстинської капели.
 6. Творчий шлях Леонардо да Вінчі.
 7. Програма і творче рішення розписів Ватиканських станц Рафаелем.
 8. Програма і творче рішення розпису стелі Сікстинської капели Мікеланджело.
 9. Архітектура у творчості Мікеланджело.
 10. Творчий шлях Тиціана.
 11. Історія проектування і будівництва собору св. Петра в Римі.
 12. Композиція і смислове рішення Гентського вівтаря Яна ван Ейка.
 13. Еволюція портретного образу в нідерландському мистецтві 15 століття.
 14. Творчість П. Брейгеля Старшого.
 15. Основні тенденції розвитку живопису в Нідерландах 16 в.
 16. Творчість А.Дюрера.
 17. Французький портрет 16 століття.
 18. Специфіка розвитку архітектури в країнах Північної Європи в 16 в.
 19. Творчість І. Босха в контексті ідейних рухів доби раннього Нового часу (Гуманізму та Реформації).
  1. «Антверпенський маньєризм»: майстри та особливості стилю.

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО XVII СТОЛІТТЯ:

 

 1. Концепція міфу в живопису Караваджо, Рібери, Веласкеса.
 2. Площа в архітектурі міст Європи XVII століття.
 3. Містобудування Риму в XVI – XVII столітті.
 4. Архітектурна мову Борроміні.
 5. Овал (овальні плани і форми в архітектурі римського Бароко).
 6. Живописне і скульптурне оздоблення церковного інтер'єру в епоху Бароко (на прикладі римських храмів)
 7. Рисунки і теракотові ескізи (bozzetti) у творчому процесі Берніні-скульптора.
 8. П'єтро да Кортона – архітектор.
 9. Караваджизм в італійському живописі першої половини XVII століття.
 10. Галерея Фарнезе Аннібале Караччі: композиція розпису та її іконологія.
 11. Римські фонтани епохи бароко.
 12. Творчість Аннібале Карраччі та його братів.
 13. Пейзажі Аннібале Караччи і болонських майстрів його кола (Доменікіно, Альбані).
 14. Цикл картин Джузеппе Марія Креспі "Сім таїнств" в Дрезденській картинній галереї.
 15. Побутовий жанр у творчості братів Ленен та художників їх кола.
 16. Пейзажі Пуссена.
 17. Творчість Пуссена 1620 – 1630-х років.
 18. Історичний жанр у творчості Пуссена 1640 – 1660-х років.
 19. Ансамбль Версаля. Семантика і поетика.
 20. 20. Французький регулярний парк.
 21. Купольні споруди в Парижі XVII століття (церква Сорбонни, собор монастиря Валь де Грас, собор Будинку Інвалідів).
 22. Творчий метод Жоржа де Ла Тура.
 23. Гравюри Жака Калло.
 24. Роль рисунка в творчому методі Лоррена.
 25. Шарль Лебрен і стиль Людовика XIV.
 26. Н. Ларжільер і французький портрет рубежу XVII – XVIII століть.
 27. П.П.Рубенс. Цикл «Історія Марії Медичі».
 28. Вівтарні картини Рубенса.
 29. Рисунки і живописні ескізи у творчому методі Рубенса.
 30. Пейзаж в живописі Рубенса.
 31. Застільні сцени Я. Йорданса.
 32. А. Ван Дейк в Англії.
 33. Гравюри Сегерса.
 34. Голландський і фламандський натюрморт: порівняльна характеристика.
 35. Голландський груповий портрет XVII століття.
 36. Типологія голландського пейзажу XVII століття.
 37. Сцени в інтер'єрі в голландському живописі – від Харлема до Делфта.
 38. Утрехтські караваджисти.
 39. Символічний сенс пейзажів Якоба ван Рейсдаля.
 40. Поетика побутового жанру в живописі Терборха.
 41. "Домашнє господарство" Яна Стена.
 42. Зображення церковних інтер'єрів в живописі Делфта близько 1650 року.
 43. Творчий метод Франса Халса.
 44. Творчість Рембрандта 1630-х років.
 45. Біблійні теми в живописі пізнього Рембрандта.
 46. Офорти Рембрандта 1650-х років.
 47. Графіка Рембрандта (образний лад і техніка).
 48. Простір і світло в живописі Вермера Делфтського.
 49. Веласкес. Портрети блазнів.
 50. Веласкес. «Меніни». Проблеми інтерпретації.
 51. Жебраки у Рібери, Веласкеса, Мурільйо.
 52. Іспанський натюрморт XVII століття.
 53. Іспанська скульптура XVII століття. 

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО XVIII СТОЛІТТЯ

 

 1. Регентство та рококо у французькому мистецтві (на прикладі конкретних пам’яток або творчості художників).
 2. Категорія смаку в естетиці XVIII століття (Абат Дюбо, Дідро, Монтеск'є).
 3. Ніколя Ларжильєр і французький портрет рубежу XVII-XVIII століть.
 4. Паризькі готелі першої половини XVIII століття (регентство і рококо).
 5. Луї Токке і французький портрет середини XVIII століття.
 6. Алегоричні і міфологічні портрети у французькому живописі XVIII століття.
 7. Жанр "галантних свят". Витоки створення, основні майстра.
 8. Роль рисунка в творчому методі А.Ватто
 9. "Екзотизм" у французькому живописі XVIII століття (Китай, Росія, Туреччина).
 10. Тема "Любові богів" у французькому живописі XVIII століття (Франсуа Буше і художники рококо).
 11. Інтер'єр французького рококо.
 12. Римська архітектура в інтерпретації Юбера Робера.
 13. Жанровий живопис Ж.-Б.С.Шардена і Ж.-Б.Греза. Порівняльна характеристика.
 14. Тема щасливого сімейства у французькому живописі XVIII століття.
 15. Живопис Дж.Б.Пьяцетта.
 16. Романтичні архітектурні фантазії в офортах Дж.Б.Піранезі.
 17. Ескізи Дж.Б.Тьеполо та їх роль у творчому методі майстра.
 18. Рисунки та офорти Дж.Б.Тьеполо і Дж.Д.Тьеполо.
 19. Образ Венеції в живописі А.Каналетто і Ф.Гварді. Від ведути до капріччо.
 20. Повсякденне та святкове життя венеціанців у творах Доменіко Тьєполо, П'єтро Лонгі, Антоніо Каналетто.
 21. Венеціанський рисунок XVIII століття (провідні майстри, типологія, жанри рисунка).
 22. А.Канова і скульптура європейського неокласицизму.
 23. Містобудівні принципи в англійській архітектурі XVIII століття (Бат, Лондон, Единбург).
 24. Інтер'єр англійського неокласицизму: Роберт Адам і Чарльз Камерон.
 25. "Готичне відродження" в англійській архітектурі XVIII століття.
 26. Жанр ''conversation piece'' в англійському живописі.
 27. Проблема оповіді в живопису У.Хогарта.
 28. Портрети Дж.Рейнолдса і Т.Гейнсборо. Порівняльна характеристика.
 29. Живопис Дж.Райта з Дербі.
 30. Церковні та світські інтер'єри німецького рококо.
 31. Архітектор Балтазар Нейман.
 32. Ф.А.Маульберч і австрійський живопис XVIII століття.

 

ЗАХІДНЕ МИСТЕЦТВО XIX СТОЛІТТЯ

 

 1. Порівняльна характеристика романтизму в образотворчому мистецтві Франції та Німеччини.
 2. Еволюція основних живописних категорій від імпресіонізму до неоімпресіонізму.
 3. Роль кольору у творчості В. Ван Гога і П. Гогена.
 4. Концепції та принципи побудови живописного простору у творчості П. Сезанна.
 5. Стильові особливості архітектури ар-нуво в Іспанії та Австрії – порівняльна характеристика.
 6. Розвиток раціоналістичних рис у архітектурі ар-нуво.
 7. Місце творчості Ф. Гойї у розвитку сучасного мистецтва.
 8. Місце творчості Делакруа у розвитку сучасного мистецтва.
 9. Причини стадіального розриву у розвитку двох видів образотворчого мистецтва – живопису та скульптури.
 10. Жанр пейзажу в англійському та німецькому романтизмі – порівняльна характеристика.
 11. Феномен назарейців і прерафаелітів в мистецтві XIX століття.
 12. Реалізм у живописі середини XIX століття – форми і характеристика в різних національних школах.
 13. Образотворче мистецтво ар-нуво – «іконографічні» мотиви, форми синтезу з архітектурою, точки сходу з символічними смислами.
 14. Зародження фотографії та її вплив на розвиток образотворчого мистецтва ХІХ ст.
 15. Пікторіальна фотографія як мистецький напрям та соціальна практика.
 16. Художня фотографія в Україні першої половини ХХ ст.

ЗАХІДНЕ МИСТЕЦТВО XX СТОЛІТТЯ

 1. Нові форми творчого процесу в напрямках раннього авангарду – фовізмі, експресіонізмі, кубізмі, футуризмі, дадаїзмі.
2. Засоби візуалізації ірраціональних аспектів у символізмі, експресіонізмі, метафізичному живописі та сюрреалізмі.
3. Розвиток поняття екзистенційного від символізму до експресіонізму.
4. Значення творчості Ф.Л. Райта і Ле Корбюзьє для формування принципів сучасної архітектури.
5. Баухауз і становлення сучасного дизайну.
6. Поп-арт, мистецька концепція та роль художника.
7. Напрями і національні школи в символізмі.
8. Напрямки в абстрактному мистецтві та їх способи формотворчості.
9. Пабло Пікассо та Анрі Матісс: мистецькі біографії.
10. Сюрреалізм як мистецький та теоретичний напрям.
11. Експрессіоністична традиція в мистецтві XX століття.
12. Фройдизм і неофройдизм в теорії мистецтва ХХ століття.
13. Абстрактне мистецтво США другої половини ХХ століття.
14. Концептуальне та постконцептуальне мистецтво: художники, теоретичні моделі та виставкові проєкти.
15. Соціальний поворот в теорії мистецтва та соціальна історія мистецтва ХХ століття: поняття, історія та концепції.
16. Модернізм, антимодернізм, постмодернізм як теоретичні моделі історії мистецтва.
17. Північно-американський модернізм: автори та їх твори, концепції та винайдення критичної традиції.
18. «Нова історія мистецтва»: Візуальна культура, Візуальні студії та Культурні студії: специфіка дослідницьких напрямів.
19. Ар брют в мистецтві другої половини ХХ століття.
20. Марсель Дюшан в мистецьких процесах ХХ століття.
21. Взаємодія мистецтва, технічного виробництва та популярної культури в післявоєнний період.
22. Оп-арт: між дизайном та мистецтвом.
23. Авангардне мистецтво в історії моди.
24. Концепції авангарду в другій половині ХХ століття.
25. Віденський акціонізм: художники, твори, концепції.
26. Феміністична критика та гендерна історія мистецтва.
27. Постколоніалізм як аналітична модель мистецтва.
28. Формалізм та структуралізм в історії мистецтва ХХ століття.
29. Постструктуралізм як система теоретизування мистецьких процесів.
30. «Кінець музею» та  «нова музеєлогія». Роль музею станом на кінець ХХ століття.
31. Мінімалізм та постмінімалізм.
32. Історія та теорія фотографії ХХ століття.
33. Йозеф Бойс як нова модель художника в процесах 1960-х років.
34. Куратор і його роль всередині мистецького виробництва. Історія кураторської справи з кінця 1960-х років до сьогодні.
35. Арте повера у післявоєнній Європі.
36. Квір в мистецтві ХХ століття.
37. Постдраматичний театр другої половини ХХ століття.

38. Фотографія та кінематограф як інструмент пропаганди тоталітарних режимів 20-40-х рр. ХХ ст.

39. Модерністські течії в мистецькій фотографії першої половини ХХ ст.

40. Феномен радянської фотографії 50-80-х рр. ХХ ст.: жанрова структура, ідейна спрямованість, спроби переосмислення.

41. Документальна фотографія другої половини ХХ ст. як художній та соціальний феномен.

42. Дюссельдорфська школа фотографії: витоки, стилістичні особливості та вплив на сучасне мистецтво.

43. Вернакулярна фотографія в мистецтві та повсякденних практиках рубежу ХХ-ХХІ ст.

МИСТЕЦТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 1. Композиційна структура іконияк формотворчий принципвнутрішнього облаштування храму (можна на прикладі конкретної ікони)
 2. Архетип софійності світу в давньоруському мистецтві
 3. Рецепція візантійського зразка християнства в давньоруській архітектурі
 4. Давньоруське мистецтво: між західноєвропейською та візантійською традиціями
 5. Рецепції візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві
 6. Символізм в українському іконописі
 7. Давньоруське сакральне мистецтво
 8. Поєднання мозаїки й фрески в монументальному живописі Київської держави
 9. Синтез мистецтв у християнській традиції
 10. Архітектура давньоруської держави першої третини ХІІІ століття – новаторські підходи
 11. Становлення нових художніх форм та естетичних норм як основи мистецтва Давньоруської держави
 12. Конструктивні завдання храмів святої Софії – нова концепція в архітектурі
 13. Театральнемистецтво Давньоруської держави
 14. Декоративно-ужиткове мистецтво Київської Русі
 15. Особливості просторового та кольорового рішення іконопису Давньоруської держави

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ХІХ СТ.

 1. Специфіка романтизму, сентименталізму та реалізму в українському мистецтві.
 2. Розвиток системи жанрів в українському живописі в умовах реалістичного світосприйняття.
 3. Портрет як образ епохи в творчості Дмитра Левицького і Володимира Боровиковського.
 4. Еволюція образу в історичному портреті.
 5. Жіночий портрет в українському народному живописі.
 6. Розвиток іконопису: регіональні особливості.
 7. Творчість Аполлона Мокрицького: пізній романтизм і тяжіння до класицистичних основ.
 8. Живописна і графічна спадщина Т. Шевченка.
 9. Розвиток архітектури класицизму в творчості Андрія Меленського і Вікентія Беретті.
 10. Особливості розвитку архітектури класицизму в Галичині першої половини ХІХ ст.
 11. Український період в творчості Василя Тропініна.
 12. Український реалістичний пейзаж Володимира Орловського і Сергія Васильківського.
 13. Побутовий жанр у творчості Миколи Пимоненка.
 14. Україна в творчості Івана Рєпіна.
 15. Палацово-паркові ансамблі ХІХ століття.
 16. Діяльність художників-передвижників в Україні і їх вплив на мистецьке життя України.
 17. Виникнення національної реалістичної школи української скульптури в другій половині ХІХ ст.
 18. Виставкова діяльність Київської рисувальної школи Миколи Мурашка к. ХІХ ст.
 19. Пейзажі Івана Труша.
 20. Колористика образу у живописі Олександра Мурашка.

Українське мистецтво ХХ століття

1. Теорія мистецтва та «естетична критика» Дебори Фогель.
2.  Казимир Малевич, теорія мистецтва та «національні історії».
3. Поняття «національного авангарду» на прикладі української історіографії: дискусії та концепції.
4. Український футуризм та панфутуризм: специфіка, представники, головні твори.
5. «Візантизм» та «бойчукізм»: генеалогія течії.
6. Літературна дискусія 1926-1928: модернізм, марксизм і національне питання.
7. Олександр Богомазов, біографія та теорія живопису.
8. "Нова генерація»: образи, представники та концепції авангарду.
9. Олександр Архипенко: теорія та історія модерністської скульптури.
10. Георгій Нарбут та образ «українського мистецтва» початку ХХ століття.
11. Олександра Екстер та Анатоль Петрицький: роль художника у театрі.
12. Соня Делоне та теорія кольору.
13. Давид Бурлюк - біографія художника від імпресіонізму до футуризму.
14. Лесь Курбас, антропософія та філософія авангардного українського театру.
15. Василь Єрмілов та Павло Тичина: досвід створення радянських біографій художників.
16. Гео Шкурупій та Михайль Семенко: маніфести «нового україснького митсецтва».
17. Феномен радянського модернізму в живописі, скульптурі та архітектурі.
18. Українська Академія Мистецтв: історія створення, головні діячі, специфіка освіти.
19. Історія українського радянського плакату.
20. Артес і АНУМ: представники та художня специфіка.
21. Радянський конструктивізм в архітектурі України.
22. Художні спілки СРСР: історія утворення, специфіка функціонування, політика.
23. Радянська книжкова ілюстрація: сюжети, автори, історичні наративи.
24. Мистецька критика СРСР другої половини ХХ століття: дискусії, теми, діячі.
25. Тетяна Яблонська як образ радянської художниці.
26. Українська графіка другої половини ХХ століття.
27. Флоріан Юр’єв: теорія кольоромузики та архітектура.
28. Зоя Лерман та «нова сентиментальність».
29. Реді-мейди Сергія Параджанова.
30. Харківська школа фотографії: представники, сюжети, напрямки історіописання.
31. Седневські пленери 1988-1991 років: формування художнього середовища неалежної України.
32. «Живописний заповідник» Тиберія Сильваші: мистецький метод.
33. Паркомуна, історія мистецтва як історія спільноти.
34. Одеський концептуалізм: художники, твори, виставковий процес.
35. ЦСМ Сороса: історія виставкових проектів та теоретичний потенціал.

Українське мистецтва ХХІ століття
 
1. Арткритика на актуальному етапі: дискусії та авторські позиції. (Коридор, ЛБ, Your art, Artslooker, ВОНО, Суспільне.культура)
2. Terra incognita: образ теорії мистецтва в кінці 1990-х-на початку ХХІ століття.
3. Журнал «НАШ»: критика як артпроєкт.
4. Р.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір): мистецький метод.
5. Музей сучасного мистецтва України: історія намірів та інституційні аналоги.
6. Кураторська практика Олександра Соловйова.
7. Фото-проєкти Арсена Савадова.
8. ЦСМ при Києво-Могилянській Академії: головні виставкові проєкти.
9. SOSka: політичний перформанс.
10. Віктор Марущенко та його школа фотографії.
11. Павло Маков: мистецька практика.
12. Борис Михайлов: головні проєкти.
13. Постмедіальність Олександра Гнилицького.
14. Театральна практика Андрія Жолдака.
15. Ретроспективи сучасного українського мистецтва в NAMU та в Мистецькому Арсеналі: манери музеєфікації.
16. Шансон-арт Стаса Волязловського.
17. Мирослав Ягода: відео і живопис.
18. TanzLaboratorium: танець як дослідницький проєкт.
19. Фото-проєкти Саші Курмаза.
20. Мистецька комеморація: прецедент Бабиного Яру.
21. Аварія на ЧАЕС як мистецький образ: проєкти, автори, концепції.
22. Поняття історії в практиці Микити Кадана.
23. Відео-арт Аліни Клейтман.
24. UPHA: проєкти, автори, техніки.
25. Історія закритих, знищених або заборонених виставок в Україні з 2000-х років.
26. PinchukArtCentre: історія інституції.
27. Історичні політики українського мистецтва з 2000-х до 2020-х років.
28. Бієнале Центру візуальної культури: теми та кураторські концепції.
29. Харківська та Київська бієнале молодого мистецтва: порівняльний аналіз.
30. NOVA OPERA та Opera aperta як проєкти сучасної опери в Україні.